Användarvillkor

Användarvillkor för Maia Masterclass Utbildningsplattform

Välkommen till Maia Masterclass Utbildningsplattform (“Plattformen”). Dessa användarvillkor (“Villkoren”) reglerar din användning av Plattformen som tillhandahålls av Maia Marketing, en kommunikationsbyrå (“Vi”, “Vår”, “Oss”). Genom att använda Plattformen samtycker du till att vara bunden av dessa Villkor. Om du inte godkänner Villkoren ska du avstå från att använda Plattformen.

Användarkonto

a. För att få tillgång till och använda Maia Masterclass Utbildningsplattform kan du behöva skapa ett användarkonto. Du ansvarar för att tillhandahålla korrekta och aktuella uppgifter vid registreringen och för att uppdatera dem vid behov. Du är ansvarig för att skydda din kontoinformation och för all aktivitet som sker på ditt konto.

b. Du får inte använda någon annans konto utan tillstånd. Du samtycker till att omedelbart meddela oss om obehörig användning eller något säkerhetsintrång relaterat till ditt konto.

c. Vi förbehåller oss rätten att stänga av eller avsluta ditt konto om du bryter mot dessa Villkor eller om vi misstänker att du agerar på ett sätt som kan skada Plattformen eller andra användare.

Åtkomst och användning av Plattformen

a. Vi ger dig en icke-exklusiv, icke-överlåtbar och begränsad rätt att använda Maia Masterclass Utbildningsplattform i enlighet med dessa Villkor. Du samtycker till att använda Plattformen endast i lagliga syften och i enlighet med gällande lagstiftning.

b. Du samtycker till att inte använda Plattformen på ett sätt som kan skada, störa eller på annat sätt begränsa driften av Plattformen eller påverka andra användares upplevelse. Du får inte heller försöka få obehörig åtkomst till Plattformen eller till några av dess funktioner.

c. Vi förbehåller oss rätten att ändra, avbryta eller begränsa tillgången till Plattformen utan föregående meddelande.

Innehåll på Plattformen

a. Plattformen kan innehålla material som ägs av oss eller licensieras till oss. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, text, bilder, videor, ljud och annat material (“Innehållet”). Innehållet skyddas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Du samtycker till att inte använda, kopiera, distribuera eller på annat sätt exploatera Innehållet utan vårt uttryckliga tillstånd.

b. Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och aktuellt innehåll på Plattformen, men vi garanterar inte att Innehållet är felfritt eller komplett. Vi är inte ansvariga för eventuella felaktigheter, förseningar eller misslyckanden i Innehållet eller för eventuella åtgärder som vidtas baserat på Innehållet.

Betalningar

a. Vissa delar av Plattformen kan vara föremål för betalning. Om du väljer att köpa eller använda betalt innehåll eller tjänster på Plattformen samtycker du till att betala de gällande avgifterna enligt de angivna villkoren.

b. Alla betalningar ska göras i enlighet med tillämpliga betalningsmetoder och i den valuta som anges. Du samtycker till att tillhandahålla korrekt och fullständig betalningsinformation.

c. Alla betalningar är slutliga och icke-återbetalningsbara, såvida inte annat anges i specifika villkor eller avtal.

Immateriella rättigheter

a. Maia Marketing äger alla rättigheter, titel och intressen avseende Plattformen och dess innehåll, inklusive alla immateriella rättigheter som skyddas enligt tillämplig lag.

b. Du samtycker till att inte modifiera, kopiera, distribuera, sälja, licensiera eller på annat sätt utnyttja några delar av Plattformen eller dess innehåll utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

Ansvarsfriskrivning

a. Maia Marketing strävar efter att tillhandahålla en pålitlig och säker plattform, men vi garanterar inte att Plattformen kommer att vara fri från fel, virus eller andra skadliga komponenter. Du använder Plattformen på egen risk.

b. Maia Marketing ansvarar inte för eventuella direkta, indirekta, tillfälliga, följd-, speciella eller andra skador som kan uppstå på grund av din användning av Plattformen eller ditt förlitande på dess innehåll.

Ändringar av Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Villkor när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på Plattformen och träder i kraft omedelbart efter publiceringen. Din fortsatta användning av Plattformen efter ändringarna innebär ditt godkännande av de reviderade Villkoren.

Avslutande av användning

Du kan avsluta din användning av Plattformen när som helst genom att sluta använda den. Vi kan också avsluta eller begränsa din åtkomst till Plattformen om du bryter mot dessa Villkor eller om vi misstänker att du agerar på ett sätt som kan skada Plattformen eller andra användare.

Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa Villkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Eventuella tvister som uppstår i samband med dessa Villkor ska försöka lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om förhandlingarna inte leder till en lösning ska tvisten hänskjutas till behörig domstol i enlighet med tillämplig lag.

Genom att använda Maia Masterclass Utbildningsplattform bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat dessa användarvillkor.